แบบฟอร์ม

สำหรับอาจารย์ – เจ้าหน้าที่    
ใบลาป่วย คลอดบุตร ลากิจธุระ  
บันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการ  
ขอลาออกจากการเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
แบบขออนุญาติใช้รถยนต์
แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม  
แบบฟอร์มขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT Center & Self Learning  
     
สำหรับนักศึกษา    
ศช.01 ใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ศช.02 ใบคำร้องขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา
ศช.03 ใบคำร้องทั่วไป
ศช.04 ใบลากิจ  ลาป่วย
ศช.05 แบบคำร้องขอแก้ผลการเรียนที่ได้  I
ศช.06 ใบคำร้องขอเทียบโอนรายวิชา
ศช.07 แบบคำร้องขอลงทะเบียนรายวิชา (เพิ่ม-ลด-เพิกถอน)
ศช.08 คำร้องขอสอบปลายภาค
ศช.09 แบบคำร้องขอแจ้งเปลี่ยนสถานภาพ
ศช.10 คำร้องขอแจ้งการเปลี่ยนชื่อ สกุล
ศช.11 คำร้องขอพักการศึกษา
ศช.12 คำร้องขอชำระค่าขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา
ศช.13 คำร้องขอย้ายคณะ สาขาวิชาเอก (ภายในวิทยาเขตศรีล้านช้าง)
ศช.14 แบบคำร้องขอโอนย้ายวิทยาเขต
ศช.15 แบบคำร้องขอทำหนังสือผ่อนทหาร
ศช.16 แบบคำร้องขอจบการศึกษา
ศช.17 แบบคำร้องของหนังสือรับรองจบหลักสูตร
ศช.18 คำร้องของหนังสือรับรองสถานภาพและใบรับรองผลการเรียน
ศช.19 คำร้องขอรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา
ศช.20 คำร้องขอกลับเป็นนักศึกษา
ศช.21 แบบคำร้องขอหนังสือใบรับรองคุณวุฒิ ใบแทนปริญญาบัตรใบระเบียนผลการศึกษา
ศช.22 ใบคำร้องขอผ่อนชำระค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษา
ศช.23 แบบใบลาออก