Home v3

Slider

ข่าวสารแนะนำ

ข่าวสารแนะนำ

มุ่งเน้นให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนา
พัฒนากระบวนการดำรงชีวิตในสังคมด้วยศีลธรรม ชี้นำและแก้ปัญหาสังคมด้วยหลักพุทธธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

รู้จักเรา

Slider

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนา มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตและบุคลากรในด้านต่าง ๆ ให้มีคุณภาพและคุณธรรมตามแนวพระพุทธศาสนา ให้บริการวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิจัยพัฒนาตามกรอบแห่งศีลธรรม ส่งเสริมการวิจัยทางด้านพระพุทธศาสนาเพื่อนำไปพัฒนาสังคมและคณะสงฆ์

รอบรั้ว มมร.ศช.

มาร่วมเป็นครอบครัว พี่น้อง กับเรา

นายณรภัทร กันหาวรรณะ
สาขาวิชา : รัฐศาสตร์การปกครอง
จบปีการศึกษา : 2554
ตำแหน่ง/อาชีพ : นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
Play
นายนิกร สุรนาทชยานันท์
สาขาวิชา : การสอนภาษาอังกฤษ
จบปีการศึกษา : 2548
ตำแหน่ง/อาชีพ : รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม
Play
นางณัฎฐ์นันธ์ ภาพันธ์
สาขาวิชา : รัฐศาสตร์การปกครอง
จบปีการศึกษา : 2552
ตำแหน่ง/อาชีพ : ผู้อำนวยการกองคลัง เทศบาลตำบลนาดอกคำ
Play
Slider

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

3 days 6 hours ago

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

4 days 3 minutes ago

"สมัครออนไลน์วันนี้

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

4 days 3 hours ago

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง
@@@ขอแสดงความยินดีกับ@@@
นายจักรชัย แก้วพิภพ
นักศึกษาปริญญาโท รหัส ๕๘
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
#เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแควป่าสัก อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

@@มหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ ขอให้ผู้เข้ารับตำแหน่งมีความสุข ความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน ทุกประการ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

5 days 6 hours ago

"สมัครออนไลน์วันนี้