ติดตามข่าวสาร เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

การรับวัคซีน 2 เข็มขึ้นไป ของนักศึกษา

100%
พุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา
92%
การปกครอง ภาคปกติ
84%
การปกครองภาค นอกเวลาราชการ
97%
การสอนภาษาไทย
93%
การสอนภาษาอังกฤษ
92%
การสอนสังคมศึกษา

ข้อมูล ณ วันที่ 18 ม.ค. 2564

ข่าวที่เกี่ยวข้อง