รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาสาขาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาสาขาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง
A Model for Developing Creative Leadership of Graduate Students in Educational Administration of Mahamakut Buddhist University Srilanchang Campus.
โดย จักรกฤษณ์ โพดาพล พระมหาพุฒิพงศ์ สิริภิญฺโญ พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร