กิจกรรมส่งเสริมวินัยจราจร สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562

5 กรกฎาคม 2562 พระมหาวัฒนา สุรจิตฺโต,ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการศรีล้านช้าง เป็นประธานเปิดและให้โอวาทกิจกรรมส่งเสริมวินัยจราจร สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ดร.จักรกฤษณ์ โพดาพล หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษา ประธานอำนวยการจัดกิจกรรมฯ นายกฤษฎา ปัญญาประสิทธิ์ ประธานนักศึกษาภาคปกติ กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม
ฟังบรรยายพิเศษ โดย “ร.ต.อ.พลวัฒน์ รสโสดา รองสารวัตรจราจร สถานีตำรวจภูธร จังหวัดเลย หัวข้อ “รู้กฎจราจร สร้างวินัยการขับขี่” มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 ทุกคณะ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ “เพื่อปลุกจิตสำนึก ระเบียบวินัย สามัคคี บำเพ็ญประโยชน์ และรู้จักกฎระเบียบปฏิบัติตามกฎจราจร ในระหว่งที่นักศึกษาเข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง จังหวัดเลย