Big cleaning day

3 กรกฎาคม 2562 พระครูปริยัติสาทร,ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง เป็นประธานเปิดงาน Big cleaning day (การทำความสะอาด) พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้านักศึกษา มีทั้งพระนักศึกษา และนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4
ได้ร่วมแรง ร่วมใจกันทำความสะอาด สถานที่ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย และให้ทุกคนตระหนักถึง “ระเบียบ สามัคคี บำเพ็ญประโยชน์” ในการเข้ามาศึกษาภายในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ซึ่งจะทำให้นักศึกษาได้ทั้งความรู้ ความสามารถ และรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกัน โดยได้ทำกิจกรรมตามสถานที่ต่าง ๆ ดังนี้
1. ทำความสะอาดห้องเรียน ห้องน้ำ อาคาร 100 ปี หลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ
2. ทำความสะอาด อาคารพระธรรมวราลังการ (หลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ)
3. ทำความสะอาดบริเวณอาคารเอนกประสงค์ สำนักงานรองอธิการบดี
4. ทำความสะอาดและตีเส้นจราจรโรงจอดรถจักรยานยนต์ เพื่อความเป็นระเบียบสำหรับนักศึกษา

ขอชื่นชมและยินดีนักศึกษาที่ได้เปิดประสบการเรียนรู้ การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยที่ชื่อว่า “มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง”