ออกจากระบบเครือข่ายภายใน (อินเตอร์เน็ตในวิทยาเขต)

ออกจากระบบเครือข่ายภายใน (อินเตอร์เน็ตในวิทยาเขต)

ในกรณีที่มีความประสงค์ออกจากระบบเครือข่ายภายใน (อินเตอร์เน็ตในวิทยาเขต) ท่านสามารถพิมพ์ 1.1.1.1 บนช่อง URL address ของ web browser (โปรแกรมเล่นอินเตอร์เน็ต) หรือ คลิกที่ QR code ด้านล่าง
1111