การสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558

วันที่ 11 พฤษภาคม 2558 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้จัดการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ สาขาวิชาพุทธศาสตร์, สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง การสอบสัมภาษณ์โดยมี พระครูปริยัติสาทร,ดร. รก.รองอธิการบดี เป็นประธานสอบ และสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ การสอบสัมภาษณ์โดยมี พระมหาวิเชียร ธมมฺวชิโร,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาตร์ เป็นประธาน

DSC_9057

DSC_9060

DSC_9061

DSC_9065

DSC_9068

DSC_9069

DSC_9073

DSC_9074

DSC_9076

DSC_9077

DSC_9079

DSC_9084

DSC_9085

DSC_9090

DSC_9091

DSC_9092

DSC_9093

DSC_9095

DSC_9097

DSC_9099

DSC_9100