การสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557

วันที่ 6 พฤษภาคม 2558 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้จัดให้มีการสอบระดับปริญญาตรี ภาคปกติ   ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558  ทั้งนี้ คณาจารย์ได้ดูแล ควบคุมการสอบอย่างเข้ม และดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

DSC_8917 DSC_8919 DSC_8920 DSC_8921 DSC_8922 DSC_8925 DSC_8928 DSC_8930 DSC_8931 DSC_8932 DSC_8934 DSC_8935 DSC_8939 DSC_8941 DSC_8942 DSC_8947 DSC_8951 DSC_8955 DSC_8956 DSC_8957 DSC_8960 DSC_8962 DSC_8963 DSC_8964 DSC_8968 DSC_8973 DSC_8977 DSC_8978 DSC_8979 DSC_8981 DSC_8982 DSC_8983 DSC_8984 DSC_8987 DSC_8989 DSC_8990 DSC_8991 DSC_8992 DSC_8994 DSC_8995 DSC_8996 DSC_8998 DSC_8999 DSC_9000 DSC_9003 DSC_9004 DSC_9005 DSC_9006 DSC_9008 DSC_9010 DSC_9012 DSC_9013 DSC_9015 DSC_9016 DSC_9017 DSC_9018 DSC_9020 DSC_9022 DSC_9023