กิจกรรมจับของขวัญ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ และบายศรีสู่ขวัญรุ่นพี่ปี 4

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558 คณะกรรมการนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้จักกิจกรรมจับของขวัญ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2558 และพิธีบายศรีสู่ขวัญรุ่นพี่ปี 4 ที่จะจบการศึกษา เพื่อเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีของนักศึกษา โดยมี พระภัทรธรรมสุธี เจ้าคณะจังหวัดเลย(ธ) ให้พรปีใหม่ พระครูปริยัติสาทร,ดร. รก.รองอธิการบดี ผอ.สำนักงานวิทยาเขต เป็นประธานในการจับของขวัญ และพระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร. ผอ.วิทยาลัยศาสนศาสตร์ ให้ขวัญกำลังใจแก่นักศึกษาที่กำลังศึกษาและรุ่นพี่ที่จะจบการศึกษา

DSC_1266

DSC_1271

DSC_1379

DSC_1380

DSC_1382

DSC_1383

DSC_1387

DSC_1391

DSC_1394

DSC_1397

DSC_1405

DSC_1417

DSC_1423

DSC_1427

DSC_1434

DSC_1439

DSC_1444

DSC_1452

DSC_1453

DSC_1462

DSC_1463

DSC_1467

DSC_1490

DSC_1493

DSC_1496