นำเสนอ เค้าโครงวิทยานิพนธ์

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 เวลา 08.30-16.30 น. นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง จำนวน 10 ท่าน (ชุดแรก) ขึ้นสอบเค้าโครงวิทยานิพันธ์ โดยมี รศ.ดร.บุญช่วย ศิริเกษ เป็นประธานในการสอบเค้าโครงครั้งนี้ คณะกรรมการประกอบด้วย รศ.ดร.พิมพ์อร สดเอี่ยม, ผศ.ดร.ชิษณพงษ์ ศรจันทร์ ,ดร.ดุษฎีวัฒน์ แก้วอินทร์ ,ดร.จักกฤษณ์ โพดาพล เป็นคณะกรรมการ

DSC_3927 DSC_3928 DSC_3931 DSC_3932 DSC_3933 DSC_3934 DSC_3935 DSC_3936 DSC_3937 DSC_3939 DSC_3940 DSC_3941 DSC_3944 DSC_3946 DSC_3947 DSC_3948 DSC_3949 DSC_3952 DSC_3954 DSC_3955 DSC_3958 DSC_3959 DSC_3960 DSC_3961 DSC_3963 DSC_3965 DSC_3966 DSC_3922 DSC_3925