พิธีทำบุญครบรอบ 19 ปี การสถาปนาวิทยาเขต

วันที่ 29 มีนาคม 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้จัดพิธีทำบุญ เนื่องในวันครบรอบ 19 ปี ของการสถาปนาวิทยาเขต ในช่วงเช้ามีพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณร จำนวน 19 รูป พิธีทำบุญ เวลา 09.19 น. พระครูกิตติสารสุมณฑ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีล้านช้าง ประธานในพิธี ถวายเครื่องสักการะบูรพาจารย์ พิธีทักษิณานุปทาน โดยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน 10 รูป

DSC_0439

DSC_0438

DSC_0441

DSC_0442

DSC_0443

DSC_0444

DSC_0445

DSC_0447

DSC_0453

DSC_0454

DSC_0456

DSC_0461

DSC_0462

DSC_0468

DSC_0470

DSC_0471

DSC_0472

DSC_0474

DSC_0479

DSC_0503

DSC_0520

DSC_0525

DSC_0532

DSC_0537

DSC_0541

DSC_0546

DSC_0553

DSC_0555

DSC_0561

DSC_0563

DSC_0576

DSC_0581

DSC_0593

DSC_0618

DSC_0626

DSC_0633

DSC_0637

DSC_0652

DSC_0653

DSC_0656

DSC_0660