กิจกรรมเสวนาวิชาการเฉลิมฉลองในศุภมงคลสมัยพระชนมายุ ครบ ๘ รอบ ๙๖ พรรษา เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

วันศุกร์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๒.๓๐ น. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง โดยสถาบันกรรมฐานศึกษาสมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการเฉลิมฉลองในศุภมงคลสมัยพระชนมายุ ครบ ๘ รอบ ๙๖ พรรษา เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในหัวข้อ “สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก : ต้นแบบนักเผยแผ่พระพุทธศาสนา”
โดยได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระเทพวัชรเมธี ผศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด และปาฐกถาพิเศษนำการเสวนา และได้รับเกียรติจากวิทยากรในเสวนา ประกอบด้วย

  • พระครูปลัดสุวัฑฒนพรหมจริยคุณ รองอธิการบดี ด้านพัฒนานักศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
  • พระปริยัติวชิรกวี หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หอมหวล บัวระภา หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ดำเนินรายการโดย
    พระครูปลัดสุวัฒนสัจจคุณ, ดร. ผู้ช่วยอธิการบดี ด้านสื่อสารองค์กรและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
  • พร้อมกันนี้ได้จัดให้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยมี นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา หน่วยงานราชการ สถาบันต่าง ๆ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า ๓๐๐ รูป/คน ณ ศาลาบูรพาจารย์ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย