นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรค่ายภาษาอังกฤษและจัดกิจกรรมศูนย์การเรียนภาษาอังกฤษ (Mobile English Learning Center)

วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษพร้อมด้วยผู้แทนนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษทุกชั้นปี ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรค่ายภาษาอังกฤษและจัดกิจกรรมศูนย์การเรียนภาษาอังกฤษ (Mobile English Learning Center) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

Message us