พิธีเปิด โครงการอบรมวาทศิลป์

วันที่ 29 สิงหาคม 2556 ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาได้จัดโครงการอบรมวาทศิลป์ โดยในพิธีเปิดได้รับความเมตตาจาก มีพระครูกิตติสารสุมณฑ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีล้านช้าง เป็นประธานเปิดโครงการและกล่าวให้โอวาท ซึ่งโครงการนี้มีกำหนดการอบรมสัปดาห์ละ 2 วันคือ วันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ในช่วงระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 30 กันยายน 2556 ในวันแรกของการอบรมมี ผศ.ดร.ภาสกร ดอกจันทร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ หลักการพูดเบื้องต้นและองค์ประกอบของการพูด พร้อมทั้งให้ผู้เข้าร่วมอบรมกล่าวแนะนำตัวต่อหน้าสาธารณะชน

DSC_0054

DSC_0071

DSC_0073

DSC_0075

DSC_0290

DSC_0305

DSC_0285

DSC_0289

DSC_0284

DSC_0292

DSC_0080

DSC_0325

DSC_0323

DSC_0321

DSC_0315

DSC_0304

DSC_0330

DSC_0331

DSC_0530

DSC_0533

DSC_0424

DSC_0423

DSC_0422

DSC_0385

DSC_0361

DSC_0359

DSC_0346

DSC_0345

DSC_0342

DSC_0341

DSC_0340

DSC_0338

DSC_0334

DSC_0497

DSC_0496

DSC_0495

DSC_0428

DSC_0426

DSC_0468

DSC_0477

DSC_0518

DSC_0343

DSC_0352

DSC_0376

DSC_0397

DSC_0446

DSC_0452

DSC_0460