โครงการประเพณีผีตาโขน 2559

ผีตาโขน เป็นเทศกาลที่จัดขึ้นในอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ซึ่งตั้งอยู่ทางภาคอีสาน ของประเทศไทย เป็นเทศกาลที่เกิดขึ้นในเดือน 7  ซึ่งปีนี้ถูกกำหนดให้จัดขึ้น ในวันที่ 7-8 กรกฎาคม ในการนี้มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้นำนักศึกษาบางส่วนเข้าร่วมการละเล่นประเพณีผีตาโขนในครั้งนี้ด้วย

DSC_3606 DSC_3612 DSC_3613 DSC_3615 DSC_3616 DSC_3617 DSC_3618 DSC_3619 DSC_3620 DSC_3621 DSC_3622 DSC_3624 DSC_3625 DSC_3626 DSC_3627 DSC_3628 DSC_3629 DSC_3630 DSC_3631 DSC_3632 DSC_3633 DSC_3634 DSC_3635 DSC_3636 DSC_3639 DSC_3641 DSC_3642 DSC_3643 DSC_3651 DSC_3652 DSC_3653 DSC_3654 DSC_3655 DSC_3656 DSC_3657 DSC_3658 DSC_3659 DSC_3660 DSC_3661 DSC_3662 DSC_3665 DSC_3673 DSC_3674 DSC_3675 DSC_3676 DSC_3677 DSC_3679 DSC_3680 DSC_3682 DSC_3688 DSC_3690 DSC_3694 DSC_3695 DSC_3701 DSC_3703 DSC_3707 DSC_3708 DSC_3710 DSC_3711 DSC_3713 DSC_3714 DSC_3716 DSC_3718 DSC_3607