ครบรอบ 21 ปี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

วันที่ 27 มีนาคม 2559 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้จัดพิธีทำบุญ เนื่องในวันครบรอบ 21 ปี ของการสถาปนาวิทยาเขต ในช่วงเช้ามีพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณร จำนวน 21 รูป เวลา 09.19 น. รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีล้านช้าง ประธานในพิธี พิธีทักษิณานุปทาน โดยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน 10 รูป เวลา 13.00 น. พิธีมอบทุนการศึกษาและรางวัลการประกวดสวดมนต์หมู่ และการประกวดกลองยาวพื้อนเมือง

DSC_0534

DSC_0535

DSC_0536

DSC_0537

DSC_0538

DSC_0539

DSC_0540

DSC_0541

DSC_0542

DSC_0543

DSC_0545

DSC_0546

DSC_0547

DSC_0548

DSC_0549

DSC_0550

DSC_0551

DSC_0552

DSC_0553

DSC_0554

DSC_0555

DSC_0558

DSC_0569

DSC_0571

DSC_0587

DSC_0588

DSC_0590

DSC_0591

DSC_0594

DSC_0596

DSC_0599

DSC_0601

DSC_0604

DSC_0614

DSC_0615

DSC_0616

DSC_0620

DSC_0622

DSC_0627

DSC_0630

DSC_0635

DSC_0642

DSC_0647

DSC_0651

DSC_0652

DSC_0655

DSC_0659

DSC_0670

DSC_0671

DSC_0678

DSC_0683

DSC_0686

DSC_0688

DSC_0689

DSC_0693

DSC_0694

DSC_0698

DSC_0699

DSC_0701

DSC_0704

DSC_0709

DSC_0712

DSC_0713

DSC_0717

DSC_0732

DSC_0734

DSC_0739

DSC_0740

DSC_0743

DSC_0748

DSC_0752

DSC_0756

DSC_0759

DSC_0768

DSC_0770

DSC_0775

DSC_0806

DSC_0815

DSC_1034

DSC_1045

DSC_1049

DSC_1066

DSC_1079

DSC_1096

DSC_1110

DSC_1124

DSC_1126

DSC_1128

DSC_1136

DSC_1142

DSC_1156

DSC_1168

DSC_1180

DSC_1190

DSC_1204

DSC_1218

DSC_1222

DSC_1225

DSC_1228