โครงการพัฒนาบุคลากร

เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2558 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรขึ้น ณ เชียงคานฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอเชียงคาน โดยได้รับความเมตตาจาก พระราชบัณฑิต รักษาการอธิการบดี มาเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้ง พระเมธาวินัยรส,ผศ.ดร.รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร บรรยายพิเศษ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร และ ผศ.สุริวัตร จันทร์โสภา บรรยายพิเศษ การจัดทำยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร ในการนี้มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพียงกัน
DSC_1143

DSC_1155

DSC_1157

DSC_1161

DSC_1163

DSC_1164

DSC_1168

DSC_1171

DSC_1174

DSC_1178

DSC_1179

DSC_1180

DSC_1185

DSC_1192

DSC_1194

DSC_1195

DSC_1197

DSC_1200

DSC_1201

DSC_1211

DSC_1214

DSC_1222

DSC_1229

DSC_1234

DSC_1240

DSC_1245

DSC_1246

DSC_1249

DSC_1255

DSC_1263

DSC_1272

DSC_1276

DSC_1280

DSC_1283

DSC_1291

DSC_1305

DSC_1315

DSC_1320

DSC_1328

DSC_1330