ตารางเรียน 1/2566

สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา

สาขาวิชาการปกครอง ภาคปกติ

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา

สาขาวิชาการปกครอง ภาคพิเศษ