ทำเนียบผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้ดำเนินการจัดการศึกษามาตั้งแต่ปี ๒๕๓๖ โดยในระยะแรกเป็นห้องเรียนของวิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น ต่อมาในปีพุทธศักราช ๒๕๓๘ จึงได้รับการยกฐานะเป็นวิทยาเขตตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๓๘ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๓๘ จนกระทั่งถึงปัจจุบัน และมีผู้บริหารของวิทยาเขตตามลำดับ ดังนี้

รองอธิการบดี

รองอธิการบดี รูปที่ ๑

พระราชสุเมธี

(กิตติกร สุจิณฺโณ/ชุมพล)
๒๕๔๐ – ๒๕๔๓

รองอธิการบดี รูปที่ ๒

พระครูกิตติสารสุมณฑ์

พระราชวชิรสุธี ในปัจจุบัน
(สุพัฒน์ สุวฑฺฒโน/ดอกไม้)

– ๒๕๔๔ – ๒๕๕๓
– ๒๕๕๕ (รักษาการ)
– ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗

รองอธิการบดี รูปที่ ๓

พระราชปริยัติวิมล

(สายัณห์ ปญฺญาวชิโร)
๒๕๕๔ (รักษาการ)

รองอธิการบดี รูปที่ ๔

พระครูปริยัติสาทร, ดร.

(วราวุธ สีลาวุโธ/ราชา)
๒๕๕๘ – ๒๕๖๒

รองอธิการบดี รูปที่ ๔

พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร.

๒๕๖๒ – ปัจจุบัน

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดี ลำดับที่ ๑

นายขันทอง พรมทา

๒๕๔๐ – ๒๕๔๑

ผู้ช่วยอธิการบดี ลำดับที่ ๒

รศ.ดร. ภาสกร ดอกจันทร์

๒๕๔๒ – ๒๕๕๔

ผู้ช่วยอธิการบดี ลำดับที่ ๓

ผศ.ดร. ชิษณพงศ์ ศรจันทร์

– ๒๕๕๕ (รักษาการ)
– ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗

ผู้ช่วยอธิการบดี ลำดับที่ ๔

รศ.ดร. สุขพัฒน์ อนนท์จารย์

๒๕๕๘ – ๒๕๖๒

ผู้ช่วยอธิการบดี ลำดับที่ ๕

ผศ.ดร. จักรกฤษณ์ โพดาพล

๒๕๖๒ – ปัจจุบัน