กรรมการประจำวิทยาเขต

พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร, ดร.
รองอธิการบดี
ประธานกรรมการ

พระมหาวัฒนา สุรจิตฺโต, ดร.
ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ
กรรมการโดยตำแหน่ง

พระมหาจิณกมล อภิรตโน
ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต,รก.
กรรมการโดยตำแหน่ง

พระครูพิสุทธิธรรมาภรณ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ (รก.)
กรรมการโดยตำแหน่ง

ผศ.ดร.ชิษณพงศ์ ศรจันทร์
ผู้แทนคณาจารย์
กรรมการโดยแต่งตั้ง

นายทวีศักดิ์ ใครบุตร
ผู้แทนคณาจารย์
กรรมการโดยแต่งตั้ง

นายกิตติพัฒน์ ทาวงศ์ษา
ผู้แทนคณาจารย์
กรรมการโดยแต่งตั้ง