การสัมมนาวิชาการและนำเสนอบทความวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน นักศึกษาการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 4

ประชาสัมพันธ์วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์

ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป at ศูนย์บริการวิชาการ
งานโสตทัศนูปกรณ์และสื่อ / งานเว็บมาสเตอร์ / งานระบบเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต / งานพัฒนาโปรแกรม / งานระบบฐานข้อมูล / ระบบบริการการศึกษา E-mail : thanawat161132@gmail.com
ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์