โครงการจริยธรรมสัญจร ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนวังโพนงามวิทยา

ประชาสัมพันธ์วันที่ 27 สิงหาคม 2561

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 พระมหาวัฒนา สุรจิตฺโต ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการศรีล้านช้าง เป็นประธานเปิดโครงการจริยธรรมสัญจร ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนวังโพนงามวิทยา อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยมีผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ซึ่งโครงการจริยธรรมสัญจร เป็นหนึ่งในพันธกิจของมหาวิทยาลัยในด้านการบริการวิชาการ

ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์

ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป at ศูนย์บริการวิชาการ
งานโสตทัศนูปกรณ์และสื่อ / งานเว็บมาสเตอร์ / งานระบบเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต / งานพัฒนาโปรแกรม / งานระบบฐานข้อมูล / ระบบบริการการศึกษา E-mail : thanawat161132@gmail.com
ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์