กิจกรรมเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ ครั้งที่ 36

ประชาสัมพันธ์วันที่ 15 สิงหาคม 2561

วันที่ 12 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ร่วมกับ ศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดศรีสุทธาวาส ได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ ครั้งที่ 36 ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย มาเป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม พร้อมทั้งส่งเสริมให้คนไทยนำหลักธรรมคำสั่งสอนทางพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน และเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม อาทิเช่น การตอบปัญหาธรรมะ การประกวดวาดภาพ การประกวดร้องเพลงธรรมะ การประกวดพูดสุนทรพจน์ และเขียนเรียงความ
ผลการแข่งขันแต่ละกิจกรรม
รูปเพิ่มเติมธนวัฒน์ ชาวโพธิ์

ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป at ศูนย์บริการวิชาการ
งานโสตทัศนูปกรณ์และสื่อ / งานเว็บมาสเตอร์ / งานระบบเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต / งานพัฒนาโปรแกรม / งานระบบฐานข้อมูล / ระบบบริการการศึกษา E-mail : thanawat161132@gmail.com
ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์