โครงการประเพณีสวดทำนองสรภัญญะ ประจำปี 2561

ประชาสัมพันธ์วันที่ 5 เมษายน 2561

27 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้จัดโครงการประเพณีสวดทำนองสรภัญญะ การจัดโครงการในครั้งนี้มีการแข่งขันประกวดสวดทำนองสรภัญญะซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา และประกวดขับร้องสรภัญญะพื้นบ้านอีสาน ประเภทประชาชนทั่วไปและระดับอุดมศึกษา
การสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ เป็นกิจกรรมที่สำคัญในการสืบสานมรดกวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนได้น้อมรำลึกถึงคุณพระรัตนตรัยอันประกอบด้วย พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ เพื่อเป็นการกล่อมเกลาและพัฒนาจิตใจนักเรียน นักศึกษา และประชาชนได้ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา สามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีคือความสงบสุขของชนในชาติ และส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรักษาสืบสานวัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามสืบไป

ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์

ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป at ศูนย์บริการวิชาการ
งานโสตทัศนูปกรณ์และสื่อ / งานเว็บมาสเตอร์ / งานระบบเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต / งานพัฒนาโปรแกรม / งานระบบฐานข้อมูล / ระบบบริการการศึกษา E-mail : thanawat161132@gmail.com
ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์