พิธีมอบรางวัลขวัญกำลังใจแก่นักกีฬาในการเข้าร่วมแข่งกีฬา มมร สัมพันธ์ครั้งที่ 5 “อีสานเกมส์”

ประชาสัมพันธ์วันที่ 5 มีนาคม 2561

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 กรรมการนักศึกษาได้จัดพิธีเลี้ยงนักกีฬาและ มอบรางวัลขวัญกำลังใจแก่นักกีฬาในการเข้าร่วมแข่งกีฬา มมร สัมพันธ์ครั้งที่ 5 “อีสานเกมส์” โดยมีท่าน พระครูปริยัติสาทร,ดร. รองอธิการบดีเป็นประธานในพิธี และท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ ท่านผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ และท่านผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต มอบรางวัลเพื่อเป็นกำลังใจ พร้อมด้วยคณาจารย์เจ้าหน้าที่ของวิทยาเขตร่วมเป็นเกียรติ แสดงความยินดีและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์

ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป at ศูนย์บริการวิชาการ
งานโสตทัศนูปกรณ์และสื่อ / งานเว็บมาสเตอร์ / งานระบบเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต / งานพัฒนาโปรแกรม / งานระบบฐานข้อมูล / ระบบบริการการศึกษา E-mail : thanawat161132@gmail.com
ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์