ประชุมคณะกรรมการสภานักศึกษา ประจำปี 2561

ประชาสัมพันธ์วันที่ 19 มกราคม 2561

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 16.30 น. ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะกรรมการสภานักศึกษา ประจำปี 2561 ที่ได้รับการแต่ตั้งเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 โดยการนำของนายชีวิน วรรณพิมพ์ ประธานสภานักศึกษา นายรณภพ คามะเชียงพิณ รองประธานนักศึกษา และนางสาวณัฐิชา นนทจันทร์ รองประธานคณะกรรมการ ได้ประชุมครั้งที่ 1/2561 โดยมี ดร.จักรกฤษณ์ โพดาพล ที่ปรึกษา ได้มาให้นโยบายและแนวทางการดำเนินงานกิจการสภานักศึกษา

ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์

ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป at ศูนย์บริการวิชาการ
งานโสตทัศนูปกรณ์และสื่อ / งานเว็บมาสเตอร์ / งานระบบเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต / งานพัฒนาโปรแกรม / งานระบบฐานข้อมูล / ระบบบริการการศึกษา E-mail : thanawat161132@gmail.com
ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์