นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสตร์นำเสนอผลงานวิจัย ในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางพุทธศาสตร์

ประชาสัมพันธ์วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560

วันที่ 29 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง จังหวัดเลย ได้มีการนำเสนอผลงานวิจัยของ พระยงยุทธ ยโสธโร และพระสุวิทย์ สุธมฺโม นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางพุทธศาสตร์ โดยมี ดร.จักรกฤษณ์ โพดาพล เป็นผู้บรรยาย ซึ่งเป็นการวัดผลการเรียนรู้และทวนสอบโดยอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ โดยได้รับเกียรติจากพระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานคณะกรรมการฯวิพากษ์งานวิจัย และอาจารย์เตชะทัต ปักสังขาเนย์ และอาจารย์ทวีศักดิ์ ใครบุตร เป็นคณะกรรมการฯ

ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์

ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป at ศูนย์บริการวิชาการ
งานโสตทัศนูปกรณ์และสื่อ / งานเว็บมาสเตอร์ / งานระบบเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต / งานพัฒนาโปรแกรม / งานระบบฐานข้อมูล / ระบบบริการการศึกษา E-mail : thanawat161132@gmail.com
ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์