จดหมายข่าว ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (ฉบับปฐมฤกษ์) ประจำเดือน เมษายน – มิถุนายน พ.ศ. 2559

ประชาสัมพันธ์วันที่ 8 กันยายน 2559

Pages from จดหมายข่าว ฉบับ1 no bleed

ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์

ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป at ศูนย์บริการวิชาการ
งานโสตทัศนูปกรณ์และสื่อ / งานเว็บมาสเตอร์ / งานระบบเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต / งานพัฒนาโปรแกรม / งานระบบฐานข้อมูล / ระบบบริการการศึกษา E-mail : thanawat161132@gmail.com
ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์