งานทำบุญอายุวัฒนมงคล 66 ปี พระภัทรธรรมสุธี เจ้าคณะจังหวัดเลย(ธ) ที่ปรึกษาวิทยาเขตศรีล้านช้าง

ประชาสัมพันธ์วันที่ 4 ธันวาคม 2560
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 พระครูปริยัติสาทร,ดร. รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เข้าถวายมุทิตาสักการะพระภัทรธรรมสุธี (สุพัฒน์ สุวฑฺฒโน) เจ้าอาวาสวัดศรีสุทธาวาส เจ้าคณะจังหวัดเลย(ธ) ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง เนื่องในพิธีทำบุญครบรอบอายุวัฒนมงคล 66 ปี ซึ่งจะเวียนมาครบรอบในวันที่ 5 ธ.ค. 2560 (เพิ่มเติม…)
อ่านต่อ

โครงการประชุมสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประชาสัมพันธ์วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
เมื่อระหว่างวันที่ 25-28 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 บุคลากรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้เข้าร่วมอบรมในโครงการ "โครงการประชุมสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย" ณ โรงแรม ดี วารี จอมเทียนบีช พัทยา จ.ชลบุรี โดยมีพระเทพบัณฑิต อธิการบดีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาได้รับทราบนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณตามนโยบายรัฐบาลนโยบายมหาวิทยาลัยได้อย่างถูกต...
อ่านต่อ

นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสตร์นำเสนอผลงานวิจัย ในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางพุทธศาสตร์

ประชาสัมพันธ์วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
วันที่ 29 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง จังหวัดเลย ได้มีการนำเสนอผลงานวิจัยของ พระยงยุทธ ยโสธโร และพระสุวิทย์ สุธมฺโม นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางพุทธศาสตร์ โดยมี ดร.จักรกฤษณ์ โพดาพล เป็นผู้บรรยาย ซึ่งเป็นการวัดผลการเรียนรู้และทวนสอบโดยอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ โดยได้รับเกียรติจากพระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานคณะกรรมการฯวิพากษ์งานวิจัย และอาจารย์เตชะทัต ปั...
อ่านต่อ

ประมวลภาพพิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560

ประชาสัมพันธ์วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
4 พฤศจิกายน 2560 - มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง จัดพิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 90 ปี หลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ในช่วงเช้าเป็นพิธีฝึกซ้อมบัณฑิต ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตรเสมือนจริง โดยมีพระภัทรธรรมสุธี เจ้าคณะจังหวัดเลย (ธ) ที่ปรึกษาวิทยาเขต เป็นประธานในพิธี (เพิ่มเติม…)
อ่านต่อ

พิธีเปิดโครงการอบรมธรรมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561

ประชาสัมพันธ์วันที่ 19 ตุลาคม 2560
ด้วยแม่กองธรรมสนามหลวง ได้กำหนดสอบนักธรรมและธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น ในการนี้มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้ส่งนักศึกษาเข้าสอบธรรมศึกษา เพื่อเป็นการสนองต่อนโยบายคณะสงฆ์ในการส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาในสถาบันการศึกษาต่างๆ สมัครเข้าสอบธรรมศึกษา ในการนี้วิทยาเขตศรีล้านช้าง จึงได้กำหนดจัดอบรมธรรมศึกษาก่อนสอบขึ้น และถือเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่เป็นการแนะแนวให้นักศึกษามีความพร้อมก่อนเข้าสู่สนามสอบจริง ในพิธีเปิด คือวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ได้รับเมตตาจากพระครูปริยัติสาทร,ดร...
อ่านต่อ

การอบรมการวัดผลประเมินผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

ประชาสัมพันธ์วันที่ 19 ตุลาคม 2560
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 พระมหาวัฒนา สุรจิตฺโต รักษาการผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ เป็นประธานเปิดการอบรมนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งทางสาขาได้จัดให้มีการอบรมแก่นักศึกษาสาขาการสอนภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 5 รวมระยะเวลาในการอบรม 3 วัน คือ ระหว่างวันที่ 18 - 20 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 90 ปี หลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ (เพิ่มเติม…)
อ่านต่อ

พิธีมอบคำสั่งแต่งตั้งรักษาการ ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ/ผอ.สำนักงานวิทยาเขต

ประชาสัมพันธ์วันที่ 19 ตุลาคม 2560
วันที่ 17 ตุลาคม 2560 พระครูปริยัติสาทร,ดร.รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีล้านช้าง มอบคำสั่งแต่งตั้ง พระมหาวัฒนา สุรจิตฺโต เป็นรักษาการผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ และพระมหาจิณกมล อภิรตโน เป็นรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต   (เพิ่มเติม…)
อ่านต่อ

จิตอาสา ร่วมทำดอกไม้จันทน์ ถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวง ร.9

ประชาสัมพันธ์วันที่ 9 ตุลาคม 2560
นักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง พร้อมใจทำดอกไม้จันทร์ถวายพระเพลิงพระบรมศพพ่อหลวง (เพิ่มเติม…)
อ่านต่อ

โครงการสัมมนาวิชาการทางรัฐศาสตร์ในยุคไทยแลนด์ 4.0

ประชาสัมพันธ์วันที่ 14 กันยายน 2560
วันที่ 14 กันยายน 2560 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้จัดโครงการสัมมนาวิชาการทางรัฐศาสตร์ในยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยมีพระครูปริยัติสาทร,ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีล้านช้าง เป็นประธานในการเปิดโครงการและให้โอวาท มี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ การจัดโครงการในครั้งนี้เป็นกิจกรรมส่งเสริมพัฒนานักศึกษา ให้รู้จักวิธีแสวงหาความรู้ วิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ รู้เท่าทันเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคม (เพิ่มเติม…)
อ่านต่อ

โครงการสัมมนาวิชาการพระพุทธศาสนาในยุคไทยแลนด์ 4.0

ประชาสัมพันธ์วันที่ 14 กันยายน 2560
วันที่ 13 กันยายน 2560 หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้จัดโครงการสัมมนาวิชาการทางพุทธศาสตร์ในยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยมีพระครูปริยัติสาทร,ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีล้านช้าง เป็นประธานในการเปิดโครงการและให้โอวาท มี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ การจัดโครงการในครั้งนี้เป็นกิจกรรมส่งเสริมพัฒนานักศึกษา โดยมีหัวของสำคัญในเรื่องของ คุณธรรมจริยธรรมในยุคไทยแลนด์ 4.0 (เพิ่มเติม…)
อ่านต่อ