พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประชาสัมพันธ์วันที่ 19 สิงหาคม 2560
พระครูปริยัติสาทร,ดร. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร ๙๐ ปี หลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ ซึ่งโครงการนี้เป็นกิจกรรมบังคับของมหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ทราบถึง กฏ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และได้มีโอกาสรับฟังโอวาทจากคณะผู้บริหาร  คณาจารย์แต่ละคณะ รวมไปถึงให้นักศึกษาได้พบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งศูนย์บริการวิชาการ ฝ่ายการเงินและบั...
อ่านต่อ

ศรีล้านช้างร่วมใจ เยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมหลังน้ำลดจังหวัดสกลนคร

ประชาสัมพันธ์วันที่ 15 สิงหาคม 2560
วันที่ 13 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง โดยการนำของท่านพระครูปริยัติสาทร,ดร. รองอธิการบดี อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และชาวชุมชนบ้านใหม่ ชุมชนหนองผักก้าม จังหวัดเลย มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 300 หลังคาเรือน (ข้าว 10 กิโลกรัม อาหารแห้ง น้ำดื่มต่อครัวเรือน) มีบ้านสร้างแก้วพัฒนา บ้านเปือย บ้านน้อยหนองบัว บ้านทานตะวัน บ้านหนองทุ่ม บ้านหนองทุ่มพัฒนา บ้านหนองทุ่มน้อย บ้านนาเจริญ ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร ในครั้งนี้ได้รับการประสานงานจากพระอนุศิษ...
อ่านต่อ

พิธีลงนามถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๐

ประชาสัมพันธ์วันที่ 11 สิงหาคม 2560
วันที่ 11 สิงหาคม ๒๕๖๐ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากร และนักศึกษาร่วมพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ห้องประชุมอาคาร ๒ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง (เพิ่มเติม…)
อ่านต่อ

กิจกรรมรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประชาสัมพันธ์วันที่ 11 สิงหาคม 2560
เป็นธรรมเนียมปฏิบัติกันมาทุกปี ทีมีการเปิดภาคการเรียนต้องมีการรับน้องใหม่ ซึ่งปีนี้ทางฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาเขตศรีล้านช้าง จัดให้มีการรับน้องใหม่เช่นเคย ในงานประกอบด้วย พิธีบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อมือข้อแขนเพื่อเป็นการแสดงถึงความเชื่อมเป็นสายสัมพันธ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน กิจกรรมทำความสะอาดเก็บขยะตามถนนในเขตเมืองเลย กิจกรรมสันทนาการ เป็นต้น ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ความเป็นกันเองระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง ซึ่งบรรยากาศในงานจะเป็นเช่นไรนั่น เชิญชมครับ (เพิ่มเติม…)
อ่านต่อ

วิทยาเขตศรีล้านช้าง เป็นเจ้าภาพสวดอธิธรรมศพ คุณตาสะอาด มินชา

ประชาสัมพันธ์วันที่ 11 สิงหาคม 2560
วันที่ 10 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง โดยการนำของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขพัฒน์ อนนท์จารย์ ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตศรีล้านช้าง พระครูปริยัติสัจจญาณ พระมหาวัฒนา สุรจิตฺโต  และบุคคลากรจำนวนหนึ่ง เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพคุณตาสะอาด มินชา ซึ่งเป็นตาของคุณสุริโย รัตนศรี  นักวิชาการศึกษา โครงการพระสอนศิลธรรมในโรงเรียน ณ บ้านโนนสังข์ ตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (เพิ่มเติม…)
อ่านต่อ

พิธีสักการะบูรพาจารย์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายในวิทยาเขต

ประชาสัมพันธ์วันที่ 6 สิงหาคม 2560
วันที่ 1 สิงหาคม 2560 วันแรกของการเริ่มต้นปีการศึกษา 2560 พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสศาสตร์พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ได้แก่ หุ่นขี้ผึ้งรูปเหมือนหลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ, เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ, พระพุทธศิลามิ่งเมือง, และพุทธสถาน มมร เป็นต้น ซึ่งพิธีนี้ได้จัดเป็นประเพณีทุกๆ ปีการศึกษา เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเข้าศึกษาของนักศึกษาใหม่ทุกท่าน (เพิ่มเติม…)
อ่านต่อ

มอบรถตู้ให้คณะครูโรงเรียนบ้านโนนปอแดง

ประชาสัมพันธ์วันที่ 6 สิงหาคม 2560
วันที่1สิงหาคม 2560 พระครูปริยัติสาทร,ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีล้านช้าง พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขพัฒน์ อนนท์จารย์ ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตศรีล้านช้าง มอบรถตู้คันเก่าของวิทยาเขตที่ปลดประจำการแล้ว ให้กับตัวแทนคณะครูโรงเรียนบ้านโนนปอแดง อำเภแผาขาว เพื่อใช้ในกิจการงานของโรงเรียนต่อไป (เพิ่มเติม…)
อ่านต่อ

โครงการเสริมสร้างศักยภาพการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2560

ประชาสัมพันธ์วันที่ 25 กรกฎาคม 2560
ระหว่างวันที่ 14 – 16 กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง จังหวัดเลย ได้จัดเสริมศักยภาพและส่งเสริมด้านการเรียนการสอนบุคลากรมหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ประจำปี 2560 ณ โรงแรมเชียงคานริเวอร์ เมาเท่นท์ รีสอร์ต อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ1. เพื่อให้อาจารย์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้างได้รับพัฒนาสมรรถนะในการสอนสมัยใหม่ 2. เพื่อให้อาจารย์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้างได้รับพัฒนาสมรรถนะการทวนสอบ ...
อ่านต่อ