โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความและการนำเสนอบทความทางวิชาการ ประจำปี 2560

ประชาสัมพันธ์วันที่ 8 กันยายน 2560
เมื่อวันศุกร์ ที่ 8 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง จังหวัดเลย ได้จัดโครงการสัมมนาการเขียนบทความและนำเสนอบทความวิชาการ ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง จังหวัดเลย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมรรถนะการเขียนบทความวิชาการ และการนำเสนอบทความวิชาการทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หอมหวล บัวระภา เป็นวิทยากรบรรยาย ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากพระครูปริยัติสาทร,ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีล้านช้างเป็นประธานใ...
อ่านต่อ

พิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560

ประชาสัมพันธ์วันที่ 8 กันยายน 2560
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้จัดพิธีไหว้ครูของนักศึกษาระดับปริญาตรี ภาคปกติ ณ ห้องประชุม อาคาร 100 ปีหลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ โดยมีพระภัทรธรรมสุธี เจ้าคณะจังหวัดเลย ที่ปรึกษาวิทยาเขต เป็นประธานในพิธี พระครูปริยัติสาทร รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีล้านช้าง พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความอ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักกตัญญูกตเวทิตาต่อครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณ ธำรงไว้ซึ่งระเบียบปฏิบัติและประเพณีอันดีงาม สร้างความศรัทธา ความเช...
อ่านต่อ

มมร.สัมพันธ์ ครั้งที่ ๔ “ศรีธรรมาโศกราชเกมส์”

ประชาสัมพันธ์วันที่ 7 กันยายน 2560
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาขตศรีธรรมาโศกราช เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งกีฬาภายในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มมร.สัมพันธ์ ครั้งที่ 4 "ศรีธรรมาโศกราชเกมส์" โดยมีนักกีฬาจากทุกวิทยาเขต วิทยาลัย เข้าร่วมทำการแข่งขัน ในระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2560 พระเทพบัณฑิต  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน กีฬา มมร.สัมพันธ์ ครั้งที่ 4 ภายใต้ชื่อ ศรีธรรมาโศกราชเกมส์ ในเช้าวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 อย่างเป็นทางการ โดยพิธีเปิดเป็นไปอย่างเรียบง่าย มีวงดุริยางค์นำขบวนนัก...
อ่านต่อ

ค่ายคุณธรรมพัฒนาสาธารณะประโยชน์

ประชาสัมพันธ์วันที่ 7 กันยายน 2560
ระเบียบ สามัคคี บำเพ็ญประโยชน์ เป็นคติพจน์ประจำสถาบัน ในการนี้ฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้นำนักศึกษาออกพัฒนาสาธารณะประโยชน์ ณ วัดสุธรรมมิการาม ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย นับว่า เป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังจิตสาธารณะต่อนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง เป็นอย่างมาก (เพิ่มเติม…)
อ่านต่อ

ค่ายคุณธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประชาสัมพันธ์วันที่ 7 กันยายน 2560
ระหว่างวันที่ ๑-๒ กันยายน ๒๕๖๐มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้จัดโครงการพัฒนาคุณธรรม (ภาคปฏิบัติ) ณ วัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเลย เพื่อเป็นการพัฒนาจิตใจนักศึกษา ให้พร้อมสู่การเรียนรู้ ก้าวสู่การเป็นบัณฑิต ที่มีความรู้ดีทั้งทางโลกและทางธรรม มีคุณธรรมจริยธรรมประจำกาย วาจา ใจ มีอุดมคติและอุดมการณ์ที่ดี มุ่งอุทิศบำเพ็ญประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างราบรื่น และเป็นปกติสุข สอดคล้องกับปรัชญามหาวิทยาลัย ที่ว่า “ความเป็นเลิศทางวิชาการตามแ...
อ่านต่อ

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประชาสัมพันธ์วันที่ 19 สิงหาคม 2560
พระครูปริยัติสาทร,ดร. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร ๙๐ ปี หลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ ซึ่งโครงการนี้เป็นกิจกรรมบังคับของมหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ทราบถึง กฏ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และได้มีโอกาสรับฟังโอวาทจากคณะผู้บริหาร  คณาจารย์แต่ละคณะ รวมไปถึงให้นักศึกษาได้พบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งศูนย์บริการวิชาการ ฝ่ายการเงินและบั...
อ่านต่อ

ศรีล้านช้างร่วมใจ เยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมหลังน้ำลดจังหวัดสกลนคร

ประชาสัมพันธ์วันที่ 15 สิงหาคม 2560
วันที่ 13 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง โดยการนำของท่านพระครูปริยัติสาทร,ดร. รองอธิการบดี อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และชาวชุมชนบ้านใหม่ ชุมชนหนองผักก้าม จังหวัดเลย มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 300 หลังคาเรือน (ข้าว 10 กิโลกรัม อาหารแห้ง น้ำดื่มต่อครัวเรือน) มีบ้านสร้างแก้วพัฒนา บ้านเปือย บ้านน้อยหนองบัว บ้านทานตะวัน บ้านหนองทุ่ม บ้านหนองทุ่มพัฒนา บ้านหนองทุ่มน้อย บ้านนาเจริญ ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร ในครั้งนี้ได้รับการประสานงานจากพระอนุศิษ...
อ่านต่อ

พิธีลงนามถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๐

ประชาสัมพันธ์วันที่ 11 สิงหาคม 2560
วันที่ 11 สิงหาคม ๒๕๖๐ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากร และนักศึกษาร่วมพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ห้องประชุมอาคาร ๒ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง (เพิ่มเติม…)
อ่านต่อ

กิจกรรมรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประชาสัมพันธ์วันที่ 11 สิงหาคม 2560
เป็นธรรมเนียมปฏิบัติกันมาทุกปี ทีมีการเปิดภาคการเรียนต้องมีการรับน้องใหม่ ซึ่งปีนี้ทางฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาเขตศรีล้านช้าง จัดให้มีการรับน้องใหม่เช่นเคย ในงานประกอบด้วย พิธีบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อมือข้อแขนเพื่อเป็นการแสดงถึงความเชื่อมเป็นสายสัมพันธ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน กิจกรรมทำความสะอาดเก็บขยะตามถนนในเขตเมืองเลย กิจกรรมสันทนาการ เป็นต้น ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ความเป็นกันเองระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง ซึ่งบรรยากาศในงานจะเป็นเช่นไรนั่น เชิญชมครับ (เพิ่มเติม…)
อ่านต่อ

วิทยาเขตศรีล้านช้าง เป็นเจ้าภาพสวดอธิธรรมศพ คุณตาสะอาด มินชา

ประชาสัมพันธ์วันที่ 11 สิงหาคม 2560
วันที่ 10 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง โดยการนำของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขพัฒน์ อนนท์จารย์ ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตศรีล้านช้าง พระครูปริยัติสัจจญาณ พระมหาวัฒนา สุรจิตฺโต  และบุคคลากรจำนวนหนึ่ง เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพคุณตาสะอาด มินชา ซึ่งเป็นตาของคุณสุริโย รัตนศรี  นักวิชาการศึกษา โครงการพระสอนศิลธรรมในโรงเรียน ณ บ้านโนนสังข์ ตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (เพิ่มเติม…)
อ่านต่อ