โครงการสืบสานวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชาวอีสาน

ประชาสัมพันธ์วันที่ 18 มีนาคม 2561
ระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคม 2561 วิทยาเขตศรีล้านช้างได้เข้าร่วมโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีความเป็นอยู่ของชาวอีสานเหนือ อีสานกลาง อีสานใต้ และชนเผ่าภูไท ซึ่งจัดโดย มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ในงานมีการออกบูทจัดนิทรรศการต่างๆ เกี่ยวกับความเป็นอยู่ของชาวอีสาน และการแสดงของแต่ละชนเผ่าต่างๆด้วย (เพิ่มเติม…)
อ่านต่อ

พิธีมอบรางวัลขวัญกำลังใจแก่นักกีฬาในการเข้าร่วมแข่งกีฬา มมร สัมพันธ์ครั้งที่ 5 “อีสานเกมส์”

ประชาสัมพันธ์วันที่ 5 มีนาคม 2561
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 กรรมการนักศึกษาได้จัดพิธีเลี้ยงนักกีฬาและ มอบรางวัลขวัญกำลังใจแก่นักกีฬาในการเข้าร่วมแข่งกีฬา มมร สัมพันธ์ครั้งที่ 5 "อีสานเกมส์" โดยมีท่าน พระครูปริยัติสาทร,ดร. รองอธิการบดีเป็นประธานในพิธี และท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ ท่านผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ และท่านผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต มอบรางวัลเพื่อเป็นกำลังใจ พร้อมด้วยคณาจารย์เจ้าหน้าที่ของวิทยาเขตร่วมเป็นเกียรติ แสดงความยินดีและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน (เพิ่มเติม…)
อ่านต่อ

การแข่งขันกีฬา มมร สัมพันธ์ ครั้งที่ 5 “อีสานเกมส์”

ประชาสัมพันธ์วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
เมื่อระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้จัดงานกีฬา มมร สัมพันธ์ ครั้งที่ 5 อีสานเกมส์ โดยวิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่นเป็นเจ้าภาพ ครั้งนี้วิทยาเขตศรีล้านช้างส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 59 คน ประกอบด้วยกีฬา ฟุตซอลชาย เซปักตะกร้อทีมชาย-หญิง วอลเลย์บอลชาย-หญิง เปตองชาย-หญิง และแบดมินตันชาย-หญิง รวมทั้งนักศึกษากองเชียร์ จำนวน 52 คน สรุปผลการแข่งขันวิทยาเขตศรีล้านช้างได้รางวัลชนะเลิศวอลเลย์บอลชาย รางวัลรองชนะเลิศวอลเลย์บอลหญิง รางวัลรองชนะเลิศเปตองคู่ผสม และรางว...
อ่านต่อ

การติดตามงานประกันคุณภาพการศึกษา

ประชาสัมพันธ์วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
เมื่อระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.วสิฐพัชร์ วาฤทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วยคณะ เข้าติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในระดับวิทยาเขต และบรรยายให้ความรู้ ประกอบด้วยการใช้งานระบบแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-portfolio) การจัดทำ ปQA1-6 การบริหารจัดการความเสี่ยง และการจัดการความรู้(KM) ในการนี้มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์เข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพียง (เพิ่มเติม…)
อ่านต่อ

พิธีมอบหมายภาระงานประกันคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชี้ ระดับวิทยาเขต

ประชาสัมพันธ์วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น.ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดพิธีมอบหมายภาระงานประกันคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชี้ระดับวิทยาเขตแก่บุคลากรฝ่ายงานต่าง ๆ และบรรยายทำความเข้าใจในระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษาและมอบคู่มือดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจากท่านพระครูปริยัติสาทร, ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีล้านช้าง เป็นประธานในพิธี (เพิ่มเติม…)
อ่านต่อ

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันประกวดขับร้องสรภัญญะพื้นบ้านอีสาน ดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2561

ประชาสัมพันธ์วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ของแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันประกวดขับร้องสรภัญญะพื้นบ้านอีสาน เนื่องในงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2561 และได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 (เพิ่มเติม…)
อ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา

ประชาสัมพันธ์วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง จังหวัดเลย ได้ประชุม ครั้งที่ 2/2561 โดยมีวาระพิจารณาที่สำคัญ เรื่องการเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยสัมพันธ์ ณ วิทยาเขตอีส่าน จังหวัดขอนแก่น ในระหว่่างวันที่ 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 นี้ (เพิ่มเติม…)
อ่านต่อ

สวมผ้าฝ้าย ใส่ผ้าซิ่น เว้าภาษาถิ่น ภาษาเลย สนับสนุนวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย THAILOEI 4.0

ประชาสัมพันธ์วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2561 นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย มอบเกียรติบัตรให้ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้สนันสนุนวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย THAILOEI 4.0 Open Town Arts and Culture เลยเมืองแห่งศิลปะและวัฒนธรรม "สวมผ้าฝ้าย ใส่ผ้าซิ่น เว้าภาษาถิ่น ภาษาเลย" โดยมี ผช.ดร.สุขพัฒน์ อนนทจารย์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง เป็นผู้เข้ารับ ณ ศาลากลางจังหวัดเลย (เพิ่มเติม…)
อ่านต่อ

ต้อนรับนายยูวาล วัคส์ รองหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูต สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย

ประชาสัมพันธ์วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
เมื่อระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2561 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ต้อนรับนายยูวาล วัคส์ รองหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูต สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย ในการร่วมรณรงค์เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านความเสมอภาคระหว่างเพศ เพื่อขจัดปัญหาความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก ผ่านการฉายภาพยนตร์สารคดีเรื่อง "Brave Miss World" ซึ่งถ่ายทอดชีวิตของนางงามอิสราเอล ลินอร์ อบาจิล เหยื่อผู้เคราะห์ร้ายที่ถูกลักพาตัวและข่มขืน เพียงไม่กี่สัปดาห์ก่อนที่เธอจะได้รับตำแหน่งมิสเวิลด์ พ.ศ. 2541 (เพิ่มเติม&he...
อ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการสภานักศึกษา ประจำปี 2561

ประชาสัมพันธ์วันที่ 19 มกราคม 2561
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 16.30 น. ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะกรรมการสภานักศึกษา ประจำปี 2561 ที่ได้รับการแต่ตั้งเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 โดยการนำของนายชีวิน วรรณพิมพ์ ประธานสภานักศึกษา นายรณภพ คามะเชียงพิณ รองประธานนักศึกษา และนางสาวณัฐิชา นนทจันทร์ รองประธานคณะกรรมการ ได้ประชุมครั้งที่ 1/2561 โดยมี ดร.จักรกฤษณ์ โพดาพล ที่ปรึกษา ได้มาให้นโยบายและแนวทางการดำเนินงานกิจการสภานักศึกษา (เพิ่มเติม…)
อ่านต่อ