ข่าวประชาสัมพันธ์

13 กรกฎาคม 2020 ระเบียบการใช้ห้องเรียนและอาคารสถานที่สำหรับเปิดการเรียนตามมาตรการผ่อนคลายของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)
10 กรกฎาคม 2020 ประกาศ การขึ้นทะเบียนขอสำเร็จการศึกษา พุทธศักราช 2563
2 มิถุนายน 2020 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และนอกเวลาราชการ (รอบขยายเวลา) ประจำปีการศึกษา 2563
26 พฤษภาคม 2020 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี นอกเวลาราชการ (วันเสาร์-อาทิตย์) การรับตรง (รอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2563
22 พฤษภาคม 2020 การเตรียมความพร้อมการเรียนออนไลน์ ด้วย Microsoft Teams (สำหรับนักศึกษา)
22 พฤษภาคม 2020 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี นอกเวลาราชการ (วันเสาร์-อาทิตย์) การรับตรง (รอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2563
19 พฤษภาคม 2020 ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
15 พฤษภาคม 2020 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ระบบการรับตรง (รอบสอง) ประจำปีการศึกษา 2563
12 พฤษภาคม 2020 ประกาศ ขยายเวลารับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านทางระบบออนไลน์
12 พฤษภาคม 2020 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ การรับตรง (รอบสอง) ประจำปีการศึกษา 2563
24 มีนาคม 2020 ประกาศ เปลี่ยนวิธีการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ทุกประเภท ประจำปีการศึกษา 2563
24 มีนาคม 2020 ประกาศ มาตรการและการเฝ้าระวัง การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) (ฉบับที่ ๔)
1 2 3 23