พิธีสักการะบูรพาจารย์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายในวิทยาเขต

ประชาสัมพันธ์วันที่ 6 สิงหาคม 2560
วันที่ 1 สิงหาคม 2560 วันแรกของการเริ่มต้นปีการศึกษา 2560 พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสศาสตร์พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ได้แก่ หุ่นขี้ผึ้งรูปเหมือนหลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ, เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ, พระพุทธศิลามิ่งเมือง, และพุทธสถาน มมร เป็นต้น ซึ่งพิธีนี้ได้จัดเป็นประเพณีทุกๆ ปีการศึกษา เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเข้าศึกษาของนักศึกษาใหม่ทุกท่าน (เพิ่มเติม…)
อ่านต่อ

มอบรถตู้ให้คณะครูโรงเรียนบ้านโนนปอแดง

ประชาสัมพันธ์วันที่ 6 สิงหาคม 2560
วันที่1สิงหาคม 2560 พระครูปริยัติสาทร,ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีล้านช้าง พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขพัฒน์ อนนท์จารย์ ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตศรีล้านช้าง มอบรถตู้คันเก่าของวิทยาเขตที่ปลดประจำการแล้ว ให้กับตัวแทนคณะครูโรงเรียนบ้านโนนปอแดง อำเภแผาขาว เพื่อใช้ในกิจการงานของโรงเรียนต่อไป (เพิ่มเติม…)
อ่านต่อ

โครงการเสริมสร้างศักยภาพการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2560

ประชาสัมพันธ์วันที่ 25 กรกฎาคม 2560
ระหว่างวันที่ 14 – 16 กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง จังหวัดเลย ได้จัดเสริมศักยภาพและส่งเสริมด้านการเรียนการสอนบุคลากรมหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ประจำปี 2560 ณ โรงแรมเชียงคานริเวอร์ เมาเท่นท์ รีสอร์ต อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ1. เพื่อให้อาจารย์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้างได้รับพัฒนาสมรรถนะในการสอนสมัยใหม่ 2. เพื่อให้อาจารย์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้างได้รับพัฒนาสมรรถนะการทวนสอบ ...
อ่านต่อ

สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560

ประชาสัมพันธ์วันที่ 24 กรกฎาคม 2560
วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฏาคม 2560 ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560 โดยจัดขบวนในนามคุ้มวัดศรีสุทธาวาส ซึ่งประกอบด้วย มมร, ร.ร. การกุศลหลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ, ร.ร. แสงตะวัน และชุมชนบ้านใหม่ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีและรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดกันมายาวนาน อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาเขตให้เป็นที่รู้จักของประชาชนโดยทั่วไป และถือเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครง...
อ่านต่อ

โครงการประเพณีผีตาโขน ประจำปี 2560

ประชาสัมพันธ์วันที่ 24 กรกฎาคม 2560
โครงการประเพณีผีตาโขน ประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง มีพันธกิจ 4 ด้าน ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนะธรรม โดยโครงการประเพณีผีตาโขน (งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน) ประจำปี 2560 ได้ดำเนินการสืบเนื่องมาทุกปี โดยในปีนี้กิจกรรมประกอบด้วย วันที่ 13 มิถุนายน 2560 กิจกรรมอบรมให้ความรู้ความเป็นมาของผีตาโขน และการประดิษฐ์หัวผีตาโขน วันที่ 24 มิถุนายน 2560 การจัดนิทรรศการความรู้ความเป็นมาของผีตาโขน วันที่ 25 มิถุนายน 2560 คณาจารย์ นักศึกษา เข้าร่วมขบวนการ...
อ่านต่อ

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ศูนย์อบรมจังหวัดเลย

ประชาสัมพันธ์วันที่ 24 กรกฎาคม 2560
ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2560 พระเดชพระคุณพระราชบัณฑิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เมตตามาเป็นประธานในการเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ในพื้นที่จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ และเพชรบูรณ์ ณ โรงแรมใบบุญ แกรด์น (เพิ่มเติม…)
อ่านต่อ

อบรมวิธีการทำหัวผีตาโขน

ประชาสัมพันธ์วันที่ 24 กรกฎาคม 2560
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้จัดอบรมวิธีการทำหัวผีตาโขน ในโครงการประเพณีผีตาโขน ประจำปี 2560 ในการนี้ได้รับความเมตตาจาก พระครูปริยัติสาทร,ดร. รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธี การอบรมในครั้งนี้เป็นการการความรู้ทั้งความเป็นมาของผีตาโขน การวาดหัวผีตาโขน เป็นต้น เพื่อให้นักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ได้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถวาดหัวผีตาโขนได้ โดยได้รับเกียรติจาก คุณนางลภัสรดา อินไข นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เทศบาลตำบลด่านซ้าย เป็นวิทยากร (เพิ่มเต...
อ่านต่อ