พิธีสักการะบูรพาจารย์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายในวิทยาเขต

ประชาสัมพันธ์วันที่ 6 สิงหาคม 2560
วันที่ 1 สิงหาคม 2560 วันแรกของการเริ่มต้นปีการศึกษา 2560 พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสศาสตร์พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ได้แก่ หุ่นขี้ผึ้งรูปเหมือนหลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ, เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ, พระพุทธศิลามิ่งเมือง, และพุทธสถาน มมร เป็นต้น ซึ่งพิธีนี้ได้จัดเป็นประเพณีทุกๆ ปีการศึกษา เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเข้าศึกษาของนักศึกษาใหม่ทุกท่าน (เพิ่มเติม…)
อ่านต่อ

มอบรถตู้ให้คณะครูโรงเรียนบ้านโนนปอแดง

ประชาสัมพันธ์วันที่ 6 สิงหาคม 2560
วันที่1สิงหาคม 2560 พระครูปริยัติสาทร,ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีล้านช้าง พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขพัฒน์ อนนท์จารย์ ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตศรีล้านช้าง มอบรถตู้คันเก่าของวิทยาเขตที่ปลดประจำการแล้ว ให้กับตัวแทนคณะครูโรงเรียนบ้านโนนปอแดง อำเภแผาขาว เพื่อใช้ในกิจการงานของโรงเรียนต่อไป (เพิ่มเติม…)
อ่านต่อ

โครงการเสริมสร้างศักยภาพการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2560

ประชาสัมพันธ์วันที่ 25 กรกฎาคม 2560
ระหว่างวันที่ 14 – 16 กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง จังหวัดเลย ได้จัดเสริมศักยภาพและส่งเสริมด้านการเรียนการสอนบุคลากรมหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ประจำปี 2560 ณ โรงแรมเชียงคานริเวอร์ เมาเท่นท์ รีสอร์ต อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ1. เพื่อให้อาจารย์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้างได้รับพัฒนาสมรรถนะในการสอนสมัยใหม่ 2. เพื่อให้อาจารย์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้างได้รับพัฒนาสมรรถนะการทวนสอบ ...
อ่านต่อ

สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560

ประชาสัมพันธ์วันที่ 24 กรกฎาคม 2560
วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฏาคม 2560 ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560 โดยจัดขบวนในนามคุ้มวัดศรีสุทธาวาส ซึ่งประกอบด้วย มมร, ร.ร. การกุศลหลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ, ร.ร. แสงตะวัน และชุมชนบ้านใหม่ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีและรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดกันมายาวนาน อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาเขตให้เป็นที่รู้จักของประชาชนโดยทั่วไป และถือเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครง...
อ่านต่อ

โครงการประเพณีผีตาโขน ประจำปี 2560

ประชาสัมพันธ์วันที่ 24 กรกฎาคม 2560
โครงการประเพณีผีตาโขน ประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง มีพันธกิจ 4 ด้าน ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนะธรรม โดยโครงการประเพณีผีตาโขน (งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน) ประจำปี 2560 ได้ดำเนินการสืบเนื่องมาทุกปี โดยในปีนี้กิจกรรมประกอบด้วย วันที่ 13 มิถุนายน 2560 กิจกรรมอบรมให้ความรู้ความเป็นมาของผีตาโขน และการประดิษฐ์หัวผีตาโขน วันที่ 24 มิถุนายน 2560 การจัดนิทรรศการความรู้ความเป็นมาของผีตาโขน วันที่ 25 มิถุนายน 2560 คณาจารย์ นักศึกษา เข้าร่วมขบวนการ...
อ่านต่อ