มอบรายงานการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการใช้แหล่งเรียนรู้วัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง จังหวัดเลย”

ประชาสัมพันธ์วันที่ 15 ธันวาคม 2560
วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00 น. พระมหาวัฒนา สุรจิตฺโต รักษาการผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ได้เข้าพบนายสงวนวุฒิชัย ภาโนชิต ผู้อำนวยการโรงเรียนการกุศลหลวงปู่ศรีจันทร์วัณณาโภ เพื่อมอบรายงานการวิจัยเรื่อง "การพัฒนาการใช้แหล่งเรียนรู้วัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง จังหวัดเลย" ผลงานของ ดร.จักรกฤษณ์ โพดาพล อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิชาการและนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งเป็นพันธกิจการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเ...
อ่านต่อ

งานทำบุญอายุวัฒนมงคล 66 ปี พระภัทรธรรมสุธี เจ้าคณะจังหวัดเลย(ธ) ที่ปรึกษาวิทยาเขตศรีล้านช้าง

ประชาสัมพันธ์วันที่ 4 ธันวาคม 2560
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 พระครูปริยัติสาทร,ดร. รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เข้าถวายมุทิตาสักการะพระภัทรธรรมสุธี (สุพัฒน์ สุวฑฺฒโน) เจ้าอาวาสวัดศรีสุทธาวาส เจ้าคณะจังหวัดเลย(ธ) ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง เนื่องในพิธีทำบุญครบรอบอายุวัฒนมงคล 66 ปี ซึ่งจะเวียนมาครบรอบในวันที่ 5 ธ.ค. 2560 (เพิ่มเติม…)
อ่านต่อ

โครงการประชุมสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประชาสัมพันธ์วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
เมื่อระหว่างวันที่ 25-28 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 บุคลากรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้เข้าร่วมอบรมในโครงการ "โครงการประชุมสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย" ณ โรงแรม ดี วารี จอมเทียนบีช พัทยา จ.ชลบุรี โดยมีพระเทพบัณฑิต อธิการบดีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาได้รับทราบนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณตามนโยบายรัฐบาลนโยบายมหาวิทยาลัยได้อย่างถูกต...
อ่านต่อ

นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสตร์นำเสนอผลงานวิจัย ในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางพุทธศาสตร์

ประชาสัมพันธ์วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
วันที่ 29 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง จังหวัดเลย ได้มีการนำเสนอผลงานวิจัยของ พระยงยุทธ ยโสธโร และพระสุวิทย์ สุธมฺโม นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางพุทธศาสตร์ โดยมี ดร.จักรกฤษณ์ โพดาพล เป็นผู้บรรยาย ซึ่งเป็นการวัดผลการเรียนรู้และทวนสอบโดยอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ โดยได้รับเกียรติจากพระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานคณะกรรมการฯวิพากษ์งานวิจัย และอาจารย์เตชะทัต ปั...
อ่านต่อ

ประมวลภาพพิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560

ประชาสัมพันธ์วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
4 พฤศจิกายน 2560 - มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง จัดพิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 90 ปี หลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ในช่วงเช้าเป็นพิธีฝึกซ้อมบัณฑิต ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตรเสมือนจริง โดยมีพระภัทรธรรมสุธี เจ้าคณะจังหวัดเลย (ธ) ที่ปรึกษาวิทยาเขต เป็นประธานในพิธี (เพิ่มเติม…)
อ่านต่อ

โครงการสัมมนาวิชาการทางรัฐศาสตร์ในยุคไทยแลนด์ 4.0

ประชาสัมพันธ์วันที่ 14 กันยายน 2560
วันที่ 14 กันยายน 2560 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้จัดโครงการสัมมนาวิชาการทางรัฐศาสตร์ในยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยมีพระครูปริยัติสาทร,ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีล้านช้าง เป็นประธานในการเปิดโครงการและให้โอวาท มี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ การจัดโครงการในครั้งนี้เป็นกิจกรรมส่งเสริมพัฒนานักศึกษา ให้รู้จักวิธีแสวงหาความรู้ วิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ รู้เท่าทันเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคม (เพิ่มเติม…)
อ่านต่อ