ประชุมคณะกรรมการสภานักศึกษา ประจำปี 2561

ประชาสัมพันธ์วันที่ 19 มกราคม 2561
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 16.30 น. ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะกรรมการสภานักศึกษา ประจำปี 2561 ที่ได้รับการแต่ตั้งเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 โดยการนำของนายชีวิน วรรณพิมพ์ ประธานสภานักศึกษา นายรณภพ คามะเชียงพิณ รองประธานนักศึกษา และนางสาวณัฐิชา นนทจันทร์ รองประธานคณะกรรมการ ได้ประชุมครั้งที่ 1/2561 โดยมี ดร.จักรกฤษณ์ โพดาพล ที่ปรึกษา ได้มาให้นโยบายและแนวทางการดำเนินงานกิจการสภานักศึกษา (เพิ่มเติม…)
อ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษาประจำปี 2561

ประชาสัมพันธ์วันที่ 19 มกราคม 2561
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษาประจำปี 2561 ที่ได้รับการแต่ตั้งเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ประกอบด้วย ดร.จักรกฤษณ์ โพดาพล ประธานกรรมการ นายทวีศักดิ์ ใครบุตร รองประธานกรรมการ พระนิทัศน์ ธีรปัญโญ,ดร. กรรมการ นายบรรจบ โชติชัย กรรมการ จ.ส.อ.สถิตย์ กรมทองกรรมการ นายเตชทัต ปักสังขาเนย์ กรรมการ นางสาวกรรณิกา ไวโสภา กรรมการ นายประดิษฐ์ ศรีโนนยาง กรรมการ นายประพันธ์ พรมโคตร กรรมการและเลขานุการ และ นายธีระเดช ลุนาหา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ได้ประชุมครั้งที่ 1/2561 โ...
อ่านต่อ

วันรำลึกบูชาคุณพระธรรมวราลังการ

ประชาสัมพันธ์วันที่ 19 มกราคม 2561
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้เข้ารับทุนจากพระครูปริยัติสาทร, ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีล้านช้าง เนื่องในวันรำลึกบูชาคุณพระธรรมวราลังการ (หลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ) โดยได้มอบทุนให้สถาบันการศึกษา 3 แห่งในเขตวัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โรงเรียนปริยัติธรรมศรีจันทร์วิทยา และโรงเรียนการกุศลหลวงปู่ศรีจันทร์วัณณาโภ โดยรับความเมตตาจากพระภัทรธรรมสุธี เจ้าคณะจังหวัดเลย (ธ) เป็นผู้มอบ (เพิ่มเติม...
อ่านต่อ

ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ในโครงการ กยศ.รวมใจปันรักบริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561

ประชาสัมพันธ์วันที่ 18 มกราคม 2561
วันพุธที่ 17 มกราคม 2561 ฝ่ายกิจการนักศึกษาได้นำนักศึกษาร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ในโครงการ กยศ.รวมใจปันรักบริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561 ซึ่งจัดโดยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภายในงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้มีการมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ โดย ผศ.ดร.สุขพัฒน์ อนนท์จารย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฯ ได้เป็นตัวแทนรับมอบ (เพิ่มเติม…)
อ่านต่อ

โครงการ “จิตอาสา แบ่งปันไออุ่น มอบทุนอุปกรณ์การศึกษา” ศูนย์บริการวิชาการศรีล้านช้าง

ประชาสัมพันธ์วันที่ 25 ธันวาคม 2560
ระหว่างวันที่ 23-24 ธ.ค. 2560 ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ร่วมกับวัดป่าภูเหล็กวนาราม ได้จัดโครงการ "จิตอาสา แบ่งปันไออุ่น มอบทุนอุปกรณ์การศึกษา" นำโดย พระอาจารย์มหาวัฒนา สุรจิตโต ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ วันแรกเที่ยวชมศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติ ย้อนรอยประวัติศาสตร์ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า เยี่ยมชมอุดหนุนเด็กๆตลาดนัดเด็กดอย ชม ชิม ช้อป สตรอเบอรี่บ้านร่องกล้า ถวายผ้าป่าวัดป่าภูหินร่องกล้า จัดกิจกรรมสันทนาการ แจกตุ๊กตา กระเป๋า เสื้อผ้ากันหนาว อุปกรณ์การศ...
อ่านต่อ

สัมมนาวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาสาขารัฐศาสตร์การปกครองภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ชั้นปีที่ 4

ประชาสัมพันธ์วันที่ 25 ธันวาคม 2560
วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560 นักศึกษาสาขารัฐศาสตร์การปกครองภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ชั้นปีที่ 4 ได้จัดสัมมนาวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาสาขารัฐศาสตร์การปกครองภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง เพื่อนำเสนอรายงานการวิจัยที่นักศึกษาได้ลงพื้นที่ศึกษาในรายวิชา SO 2007 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ ซึ่งมีอาจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ โพดาพล เป็นผู้รับผิดชอบในรายวิชา และเพื่อทำการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา โดยอาจารย์ประจำหลักสูตร โดยครั้ง...
อ่านต่อ

มอบรายงานการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการใช้แหล่งเรียนรู้วัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง จังหวัดเลย”

ประชาสัมพันธ์วันที่ 22 ธันวาคม 2560
วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. พระมหาวัฒนา สุรจิตฺโต รักษาการผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ได้มอบรายงานการวิจัยเรื่อง "การพัฒนาการใช้แหล่งเรียนรู้วัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง จังหวัดเลย" ผลงานของ ดร.จักรกฤษณ์ โพดาพล อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ให้โรงเรียนปริยัติธรรมศรีจันทร์วิทยา เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิชาการและนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งเป็นพันธกิจการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง จังหวัดเลย โดยได้รับความเมตตาจากพ...
อ่านต่อ

อบรมระบบบริการการศึกษา สำหรับอาจารย์

ประชาสัมพันธ์วันที่ 22 ธันวาคม 2560
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 วิทยาลัยศาสนศาสตร์ศรีล้านช้าง โดย พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ ได้จัดอบรมระบบบริการการศึกษา ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โดยคณาจารย์ลงมือบันทึกผลการศึกษา จากนั้น ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ ได้กล่าวชี้แจ้งเรื่องกรอบภาระงาน พร้อมกำหนดวันเวลาส่งข้อมูล (เพิ่มเติม…)
อ่านต่อ