การรับสมัครนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 5 ปี)

ประชาสัมพันธ์วันที่ 25 พฤษภาคม 2561
อัตราค่าบำรุงการศึกษา ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 --> 4,700 บาท   อาจารย์ประจำหลักสูตร   นายบรรจบ โชติชัย ตำแหน่ง : อาจารย์ ภาระงาน : อาจารย์ประจำหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ วุฒิการศึกษา : พธ.บ.(การสอนสังคมศึกษา), ค.บ.(ภาษาอังกฤษ), ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษ) เบอร์โทร : E-mail : นายกิตติพัฒน์ ทาวงศ์ษา ตำแหน่ง : อาจารย์ ภาระงาน : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ วุฒิการศึกษา : ปว.ค.(รายวิชาชีพครู), ศน.บ.(การสอนภาษาอังกฤษ), M.A.(Linguistics) เ...
อ่านต่อ

การสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ระบบรับตรง (รอบแรก) ประจำปีการศึกษา 2561

ประชาสัมพันธ์วันที่ 8 พฤษภาคม 2561
วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้จัดการสอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบแรก) สาขาวิชาพุทธศาสตร์, สาขาวิชาการปกครอง และสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ โดยในช่วงเช้าเป็นการสอบวัดความรู้ทั่วไปและความรู้เฉพาะสาขาผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนช่วงบ่ายเป็นการสอบสัมภาษณ์โดยมี พระมหาวิเชียร ธมมฺวชิโร,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาตร์ เป็นประธาน และคณะผู้บริหาร อาจารย์ประจำหลักสูตรในแต่ละสาขาวิชา (เพิ่มเติม…)
อ่านต่อ