พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประชาสัมพันธ์วันที่ 19 สิงหาคม 2560
พระครูปริยัติสาทร,ดร. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร ๙๐ ปี หลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ ซึ่งโครงการนี้เป็นกิจกรรมบังคับของมหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ทราบถึง กฏ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และได้มีโอกาสรับฟังโอวาทจากคณะผู้บริหาร  คณาจารย์แต่ละคณะ รวมไปถึงให้นักศึกษาได้พบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งศูนย์บริการวิชาการ ฝ่ายการเงินและบั...
อ่านต่อ

ศรีล้านช้างร่วมใจ เยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมหลังน้ำลดจังหวัดสกลนคร

ประชาสัมพันธ์วันที่ 15 สิงหาคม 2560
วันที่ 13 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง โดยการนำของท่านพระครูปริยัติสาทร,ดร. รองอธิการบดี อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และชาวชุมชนบ้านใหม่ ชุมชนหนองผักก้าม จังหวัดเลย มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 300 หลังคาเรือน (ข้าว 10 กิโลกรัม อาหารแห้ง น้ำดื่มต่อครัวเรือน) มีบ้านสร้างแก้วพัฒนา บ้านเปือย บ้านน้อยหนองบัว บ้านทานตะวัน บ้านหนองทุ่ม บ้านหนองทุ่มพัฒนา บ้านหนองทุ่มน้อย บ้านนาเจริญ ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร ในครั้งนี้ได้รับการประสานงานจากพระอนุศิษ...
อ่านต่อ

พิธีลงนามถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๐

ประชาสัมพันธ์วันที่ 11 สิงหาคม 2560
วันที่ 11 สิงหาคม ๒๕๖๐ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากร และนักศึกษาร่วมพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ห้องประชุมอาคาร ๒ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง (เพิ่มเติม…)
อ่านต่อ

กิจกรรมรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประชาสัมพันธ์วันที่ 11 สิงหาคม 2560
เป็นธรรมเนียมปฏิบัติกันมาทุกปี ทีมีการเปิดภาคการเรียนต้องมีการรับน้องใหม่ ซึ่งปีนี้ทางฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาเขตศรีล้านช้าง จัดให้มีการรับน้องใหม่เช่นเคย ในงานประกอบด้วย พิธีบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อมือข้อแขนเพื่อเป็นการแสดงถึงความเชื่อมเป็นสายสัมพันธ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน กิจกรรมทำความสะอาดเก็บขยะตามถนนในเขตเมืองเลย กิจกรรมสันทนาการ เป็นต้น ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ความเป็นกันเองระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง ซึ่งบรรยากาศในงานจะเป็นเช่นไรนั่น เชิญชมครับ (เพิ่มเติม…)
อ่านต่อ

วิทยาเขตศรีล้านช้าง เป็นเจ้าภาพสวดอธิธรรมศพ คุณตาสะอาด มินชา

ประชาสัมพันธ์วันที่ 11 สิงหาคม 2560
วันที่ 10 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง โดยการนำของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขพัฒน์ อนนท์จารย์ ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตศรีล้านช้าง พระครูปริยัติสัจจญาณ พระมหาวัฒนา สุรจิตฺโต  และบุคคลากรจำนวนหนึ่ง เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพคุณตาสะอาด มินชา ซึ่งเป็นตาของคุณสุริโย รัตนศรี  นักวิชาการศึกษา โครงการพระสอนศิลธรรมในโรงเรียน ณ บ้านโนนสังข์ ตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (เพิ่มเติม…)
อ่านต่อ

พิธีเปิด”โครงการอนุรักษ์ดลตรีพื้นบ้าน ครั้งที่5″

ประชาสัมพันธ์วันที่ 20 มีนาคม 2560
เมื่อวันที่ 6  มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้ทำพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้าน ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 6 - 25  มี.ค. 2560 ซึ่งมีนายสุทิน เลิสสพุง ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าาวรายงานความเป็นมาของโครงการ และมีนายสัมฤทธิ์ สุภามา วัฒนธรรมจังหวัดเลย  เป็นประธานเปิดและให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ  ซึ่งมี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและนักเรียน เข้าร่วมโครงการ (เพิ่มเติม…)
อ่านต่อ

กิจกรรมแข่งกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ฉันพี่น้อง

ประชาสัมพันธ์วันที่ 19 กันยายน 2559
วันที่ 15 กันยายน 2559 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้จัดกิจกรรมหลังพิธีไหว้ครูขึ้น คือ กิจกรรมแข่งกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ฉันพี่น้อง ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษารุ่นพี่และรุ่นน้อง ในรั้ววิทยาเขตศรีล้านช้าง สนุก เฮฮา กระชับมิตร (เพิ่มเติม…)
อ่านต่อ

โครงการค่ายคุณธรรม ปี 3-4 ประจำปีการศึกษา 2559

ประชาสัมพันธ์วันที่ 14 กันยายน 2559
ระหว่างวันที่ 9-10-11 กันยายน 2559 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้จัดโครงการพัฒนาคุณธรรม (ภาคปฏิบัติ) ณ วัดป่าสันติธรรม  อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย เพื่อเป็นการพัฒนาจิตใจนักศึกษา ให้พร้อมสู่การเรียนรู้ ก้าวสู่การเป็นบัณฑิต ที่มีความรู้ดีทั้งทางโลกและทางธรรม มีคุณธรรมจริยธรรมประจำกาย วาจา ใจ มีอุดมคติและอุดมการณ์ที่ดี มุ่งอุทิศบำเพ็ญประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างราบรื่น และเป็นปกติสุข สอดคล้องกับปรัชญามหาวิทยาลัย ที่ว่า “ความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพร...
อ่านต่อ

กิจกรรมรับน้อง คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ 2559

ประชาสัมพันธ์วันที่ 5 กันยายน 2559
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤ ชั้นปีที่ 2 ได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องขึ้น หรือที่เรียกว่า กิจกรรมรับน้อง เพื่อสร้างความกระชับมิตรสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ้่นพี่กับรุ่นน้อง บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น เบิกบาน ยิ้มแย้ม และสนุกสนาน เป็นแบบอย่างที่ดีในการรับน้องแบบวิถีพุทธ (เพิ่มเติม…)
อ่านต่อ

โครงการพัฒนาครูสอนวิชาพระพุทธศาสนา ประจำปี 2559

ประชาสัมพันธ์วันที่ 5 กันยายน 2559
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้จัดโครงการพัฒนาครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน ซึ่งปีนี้มีครูในสังกัด สพป.ทั้ง3เขต ในจังหวัดเลย จำนวน 200 คน เข้ารับการสัมมนาในครั้งนี้  (เพิ่มเติม…)
อ่านต่อ