สัมมนาทางวิชาการ “การเขียนตำราทางวิชาการ”

วันที่ 23 – 24 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ “การเขียนตำราทางวิชาการ” เพื่อพัฒนาอาจารย์ ในการเขียนตำราและเอกสารประกอบการสอน โดยได้รับความเมตตาจาก พระเมธาวินัยรส,ดร. รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มาเป็นประธานเปิดงาน ณ โรงแรมวรัญญารีสอร์ท อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

11186278_940683632630778_1262415548_n

11178506_940683639297444_1757446751_n

11208700_940683655964109_460284702_n

11185698_940683612630780_516280329_n

11165863_940683629297445_281263953_n

11180250_940683645964110_1466835875_n

11195392_940683619297446_1070238739_n

11165981_940683662630775_2034849096_n

11198592_940683665964108_723148536_n

11117353_940683622630779_2079732605_n

11125499_940683642630777_1485023184_n