มุทิตาสักการะ “พระภัทรธรรมสุธี” เนื่องในโอกาสเลื่อนสมณศักดิ์

วันที่ 8 ธันวาคม 2557 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ตลอดถึงข้าราชการ พ่อค้าและประชาชนทั้วไป เข้าร่วมถวายมุทิตาสักการะ  พระครูกิตติสารสุมณฑ์ รองอธิการบดี วิทยาเขตศรีล้านช้างได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์พัดยศ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขึ้นเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ในราชทินนาม “พระภัทรธรรมสุธี” เจ้าคณะจังหวัดเลย(ธ)DSC_0800 DSC_0812 DSC_0815 DSC_0820 DSC_0825 DSC_0828 DSC_0837 DSC_0840 DSC_0842 DSC_0843 DSC_0845 DSC_0850 DSC_0853 DSC_0854 DSC_0855 DSC_0857 DSC_0858 DSC_0859 DSC_0861 DSC_0864 DSC_0865 DSC_0870 DSC_0873 DSC_0876 DSC_0877 DSC_0884 DSC_0891 DSC_0894 DSC_0899 DSC_0902 DSC_0905 DSC_0906 DSC_0907 DSC_0908 DSC_0909 DSC_0910 DSC_0911 DSC_0913 DSC_0914