กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๗

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ของทุกปี ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้เล็งเห็นพระมหาหรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  จึงได้จัดงานเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในการนี้พระครูกิตติสารสุมณฑ์ รองอธิการบดี วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้เมตตามาเป็นประธาน  ในงานมีกิจกรรมมากมายให้นักศึกษาได้เข้าร่วม และรวมถึงการเข้าร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติและปล่อยปลาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยนายอำเภอเมืองเลยให้เกียรติมาเป็นในพิธี DSC_1025 DSC_1026 DSC_1027 DSC_1035 DSC_1036 DSC_1037 DSC_1040 DSC_1042 DSC_1063 DSC_1065 DSC_1069 DSC_1070 DSC_1076 DSC_1077 DSC_1078 DSC_1080 DSC_1082 DSC_1086 DSC_1089 DSC_1090 DSC_1091 DSC_1094 DSC_1102 DSC_1106 DSC_1108 DSC_1112 DSC_1113 DSC_1114 DSC_1115 DSC_1116 DSC_1118 DSC_1121 DSC_1124 DSC_1125 DSC_1126 DSC_1131 DSC_1132 DSC_1133 DSC_1134 DSC_1135 DSC_1136 DSC_1137 DSC_1139 DSC_1143 DSC_1144 DSC_1148 DSC_1149 DSC_1151 DSC_1153 DSC_1155 DSC_1157 DSC_1158 DSC_1162 DSC_1164 DSC_1167 DSC_1171 DSC_1173 DSC_1175 DSC_1176 DSC_1180 DSC_1181 DSC_1184 DSC_1189 DSC_1191 DSC_1194 DSC_1195 DSC_1200 DSC_1203 DSC_1205 DSC_1206 DSC_1207 DSC_1208 DSC_1210 DSC_1212 DSC_1214 DSC_1228 DSC_1230 DSC_1234 DSC_1236 DSC_1239 DSC_1241 DSC_1243 DSC_1245 DSC_1247 DSC_1248 DSC_1253 DSC_1255 DSC_1258 DSC_1259 DSC_1261 DSC_1266 DSC_1267 DSC_1270 DSC_1271 DSC_1272 DSC_1274 DSC_1276 DSC_1277 DSC_1278 DSC_1279 DSC_1280 DSC_1281 DSC_1297 DSC_1299 DSC_1303 DSC_1304 DSC_1307 DSC_1308 DSC_1311 DSC_1318 DSC_1321 DSC_1323 DSC_1325 DSC_1327 DSC_1330 DSC_1332 DSC_1333 DSC_1335 DSC_1336 DSC_1339 DSC_1341 DSC_1343 DSC_1344 DSC_1345 DSC_1346 DSC_1352 DSC_1353 DSC_1354 DSC_1355 DSC_1356 DSC_1357 DSC_1358 DSC_1359 DSC_1360 DSC_1361 DSC_1362 DSC_1364 DSC_1365 DSC_1366 DSC_1367 DSC_1368 DSC_1369 DSC_1370 DSC_1371 DSC_1372 DSC_1373 DSC_1374 DSC_1375 DSC_1377 DSC_1379 DSC_1380 DSC_1381 DSC_1383 DSC_1384 DSC_1385 DSC_1386 DSC_1387 DSC_1397 DSC_1398 DSC_1399 DSC_1400 DSC_1401 DSC_1403 DSC_1404 DSC_1405 DSC_1407 DSC_1022 DSC_1023