การประชุมกรรมการวิทยาลัยศาสนศาสตร์และอาจารย์ประจำหลักสูตร

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2557 เวลา 13.00 น. ได้มีการประชุมกรรมการวิทยาลัยศาสนศาสตร์และอาจารย์ประจำหลักสูตร โดยมีพระครูกิตติสารสุมณฑ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีล้านช้าง เป็นประธานการประชุม และพระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ เป็นเลขานุการดำเนินการประชุม ซึ่งมีวาระต่างๆ เช่น การเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคการศึกษา การจัดทำ มคอ.3 การดำเนินกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น

DSC_7258

DSC_7269

DSC_7271

DSC_7274

DSC_7275

DSC_7277

DSC_7279

DSC_7281

DSC_7283

DSC_7285

DSC_7286

DSC_7287

DSC_7288

DSC_7290

DSC_7292

DSC_7293

DSC_7295

DSC_7298

DSC_7297

DSC_7300

DSC_7299

DSC_7303