การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ยุทธศาสตร์ประชาธิปไตย ทางรอดของประเทศไทยในสถานการณ์วิกฤติ”

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ร่วมกับ ศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยปทุมธานี จังหวัดเลย ได้จัดกิจกรรการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “ยุทธศาสตร์ประชาธิปไตย ทางรอดของประเทศไทยในสถานการณ์วิกฤติ” โดยเรียนเชิญ นายชิงชัย มงคลธรรม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มาเป็นพิธีกรในการบรรยาย โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 90ปี หลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง DSC_4527 DSC_4530 DSC_4532 DSC_4534 DSC_4536 DSC_4537 DSC_4539 DSC_4541 DSC_4545 DSC_4547 DSC_4548 DSC_4549 DSC_4551 DSC_4554 DSC_4558 DSC_4561 DSC_4564 DSC_4566