บริจาคเครื่องกันหนาม ในเขตอำเภอท่าลี่และปากชม ตามโครงการ สงเคราะห์น้ำใจต้านภัยหนาว ครั้งที่ 1

วันที่ 8 ม.ค. 2557 ซึ่งเป็นวันที่สองของการนำสิ่งของและเครื่องกันหนาว ตามโครงการ “สงเคราะห์น้ำใจต้านภัยหนาว ครั้งที่ 1″ มอบให้กับพระสงฆ์ คณะครู และนักเรียน ในเขตพื้นที่อำเภอท่าลี่ และอำเภอปากชม โดยมี พระครูปริยัติสาทร,ดร. รก.ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร. รก.ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์  คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และตัวแทนนักศึกษาร่วมมอบสิ่งของเครื่องกันหนาวซึ่งในส่วนพื้นที่อำเภอท่าลี่ ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านร่องไผ่ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ โรงเรียนบ้านบวกอ่าง และวัดโพนศรี ส่วนอำเภอปากชม ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านหาดเบี้ย โรงเรียนบ้านคกไผ่ โรงเรียนบ้านห้วยเทียน และวัดนาหงส์

 
DSC_0001

DSC_0007

DSC_0010

DSC_0012

DSC_0017

DSC_0023

DSC_0031

DSC_0034

DSC_0048

DSC_0062

DSC_0067

DSC_0079

DSC_0086

DSC_0100

DSC_0107

DSC_0120

DSC_0126

DSC_0131

DSC_0134

DSC_0137

DSC_0138

DSC_0143

DSC_0148

DSC_0150

DSC_0159

DSC_0162

DSC_0168

DSC_0169

DSC_0172

DSC_0177

DSC_0183

DSC_0194

DSC_0196

DSC_0209

DSC_0215