แสดงความยินดี กับ ดร.ดุษฎีวัฒน์ แก้วอินทร์ ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิต

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาเขตศรีล้านช้าง ขอแสดงความยินดี กับ ดร.ดุษฎีวัฒน์ แก้วอินทร์ ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกาษา

20130508_160829
20130508_155357
20130508_155349 20130508_155507 20130508_155402 20130508_155402 20130508_155357 20130508_155402 20130508_155459 20130508_155413 20130508_155544