ผู้บริหาร บุคลากร ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

23 ต.ค. 2566 เวลา 07.00 น.มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง
โดย พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร. รองอธิการบดี
มอบหมายให้ นายทวีศักดิ์ ใครบุตร ผู้ช่วยอธิการบดี และบุคลากร
ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โดยมี นายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี
ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย