พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 28 ปี

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง จัดพิธีทำบุญ เนื่องในโอกาสครบรอบ 28 ปี วันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง โดยได้รับความเมตตาจากพระราชวชิรสุธี เจ้าคณะจังหวัดเลย(ธ) องค์อุปถัมภ์วิทยาเขต เป็นประธานในพิธี ซึ่งในพิธีประกอบไปด้วย ถวายเครื่องสักการะบูรพาจารย์ พิธีทักษิณานุปทาน โดยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน 10 รูป พิธีมอบมอบเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ พิธีทอดถวายผ้าป่าเพื่อการศึกษา และพิธีมอบทุนการศึกษา