โครงการส่งเสริมการจดลิขสิทธิ์งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ประจำปี 2565

วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้จัดโครงการส่งเสริมการจดลิขสิทธิ์งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ประจำปี 2565 ขึ้น โดยมี พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร. รองอธิการบดี วิทยาเขตศรีล้านช้าง เป็นประธานเปิด ในการนี้ได้รับความเมตตาจาก พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม,ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. รองอธิการบดี ด้านวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มาเป็นวิทยากร สำหรับผู้เข้าร่วมงานครั้งนี้ประกอบด้วย คณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง จำนวน 50 รูป/คน และผู้สนใจจากหน่วยงานภายนอกรวมทั้งสิ้น 10 คน