โครงการพัฒนาวิจัยสู่นวัตกรรม ประจำปี 2565

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้จัดโครงการพัฒนาวิจัยสู่นวัตกรรม ประจำปี 2565 ขึ้น โดยมี พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร. รองอธิการบดี วิทยาเขตศรีล้านช้าง เป็นประธานเปิด ในการนี้ได้รับความเมตตาจาก พระมหาฉัตรชัย สุฉัตฺตชโย,ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. รองอธิการบดี ด้านวิชาการและพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มาเป็นวิทยากร สำหรับผู้เข้าร่วมงานครั้งนี้ประกอบด้วย คณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง จำนวน 50 รูป/คน