พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

26 กรกฎาคม 2565 พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร. รองอธิการบดี มอบหมายให้ ดร.จักรกฤษณ์ โพดาพล ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณ และปลูกต้นไม้ เนื่องในมงคลสมัยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง