พิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม ณ ศาลาบูรพาจารย์ วัดศรีสุทธาวาส โดยได้รับความเมตตา จากพระเดชพระคุณ พระราชวชิรสุธี เจ้าคณะจังหวัดเลย (ธ) ที่ปรึกษาวิทยาเขต ประธานในพิธี พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร. รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา และผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธี การจัดพิธีไหว้ครูในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษามีความกตัญญูรู้คุณครู-อาจารย์ และเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษาใหม่ ตลอดจนรวมถึงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยอันดีงาม ของวิทยาเขตศรีล้านช้างสืบยาวนานยิ่งขึ้นต่อไป