ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์ฉุกเฉินการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ครั้งที่ 2/2564

เช้าวันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกว้าง รอบคอบ
พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร.รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะกรรมการฯ ประชุมติดตามสถานการณ์ และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 10/2564 เรื่องพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
โดยกำหนดให้ จังหวัดเลย เป็นจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด ในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการ ได้ปรึกษาหาหรือเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
-การรายงานสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดเลย
-รายงานการเข้ารับการฉีดวัคซีนของบุคลากรวิทยาเขตศรีล้านช้าง เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564
-พิจารณามาตรการป้องการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ของบุคลากรและนักศึกษาของวิทยาเขตศรีล้านช้าง
-พิจารณาติดตามการเฝ้าระวังความเสี่ยงในการติดเชื้อของบุคลากรและนักศึกษา
-พิจารณาประสานงานเกี่ยวกับมาตรการต่างๆ ระหว่างหน่วยงานภายนอกเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (Covid-19)

ภาพ/ข่าว : ธีระเดช ลุนาหา