ผู้บริหาร : ถวายสักการะ พระเทพวัชรเมธี อธิการบดี

วันเสาร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๐๐ น.
พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร. รองอธิการบดี นำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา

เข้าถวายมุทิตาสักการะ พระเดชพระคุณ พระเทพวัชรเมธี อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

ภาพ/ข่าว : ธีระเดช ลุนาหา เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

Message us