มมร วิทยาเขตศรีล้านช้าง ร่วมกับเทศบาลเมืองเลย “ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19” เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรและนักศึกษาทุกคน

เมื่อจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น.
พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร. รองอธิการบดีมอบหมายให้พระมหาจิณกมล อภิรตโน ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต ประสานงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเลย ให้ความอนุเคราะห์ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อสถานที่ต่าง ๆ ในเขตตำบลกุดป่อง เทศบาลเมืองเลย เพื่อความปลอดภัยของบุคลากร นักศึกษาทุกท่าน ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (โควิด-19) (COVID-19) ณ บริเวณมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

มหาวิทยาลัยขอขอบคุณ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเลย

ภาพ/ข่าว : ธีระเดช ลุนาหา เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์